Schafstelze (subsp. cinereocapilla)

Ordnung: PASSERIFORMES Familie: Motacillidae Art: Motacilla flava cinereocapilla
IT: Cutrettola (subsp. cinereocapilla) EN: Wagtail, ashy-headed FR: Bergeronnette printanière (subsp. cinereocapilla) DE: Schafstelze (subsp. cinereocapilla) ES: Lavandera boyera (subsp. cinereocapilla)

Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)
Schafstelze (subsp. cinereocapilla)